15. - 16. 9. 2022
v Praze

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Dovolte mi, abych Vás jménem vědeckého a organizačního výboru pozvala na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetickou konferenci.
Jak všichni víte, pravidelné každoroční setkání členů cytogenetické sekce ČsBS probíhá nepřetržitě již 55 let, v letošním roce nás tedy čeká konference jubilejní. Zároveň jsme velmi rádi, že letos cytogenetická konference opět proběhne současně s Celostátním sjezdem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, který má v našich zemích rovněž dlouholetou tradici. První celostátní sjezd lékařské genetiky proběhl přesně před 50 lety.
Naše společné setkání bude o to významnější, že si právě v tomto roce připomínáme dvousté výročí od narození zakladatele moderní genetiky Gregora Johana Mendela. Od dob svého zakladatele se genetika rozvinula ve fascinující obor, který se dnes prolíná prakticky všemi oblastmi medicíny. Zejména v posledních letech jsme svědky mimořádného pokroku v rozvoji genomických metod, které zásadně přispěly k pochopení molekulárně genetické podstaty celé řady onemocnění, zpřesnění jejich diagnostiky, ale i k vývoji cílené léčby a experimentální genové terapie.
Věřím, že nám epidemiologická situace dovolí, abychom se i v tomto významném roce opět osobně setkali v co nejvyšším počtu a společně sdíleli tradičně příjemnou atmosféru této významné události české genetické komunity.
Těšíme se na Vaše přednášky, postery, odbornou diskusi, a hlavně na milé setkání s Vámi.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Pořadatelé konference

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z.s.

Cytogenetická sekce Česko-slovenské biologické společnosti, z.s.

Centrum nádorové cytogenomiky ÚLBLD, VFN a 1. LF UK v Praze.

Záštita nad konferencí

Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA
Emeritní rektor Univerzity Karlovy

Prof. MUDr. Štěpán Svacina, Dr.Sc., MBA
Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prezident konference

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Centrum nádorové cytogenomiky ÚLBLD, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Organizační výbor:

RNDr. Libuše Lizcová, Ph.D.
Mgr. Lenka Pavlištová, Ph.D.
Mgr. Karla Svobodová, Ph.D.
Mgr. Halka Lhotská, Ph.D.
Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.
Veronika Ticháčková
Jitka Němcová
Kateřina Vítovská
a kolektiv Centra nádorové cytogenomiky ÚLBLD, VFN a 1. LF UK

Vědecký výbor:

za Společnost lékařské genetiky a Genomiky ČLS JEP

doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Vladimír Gregor
MUDr. Markéta Havlovicová
MUDr. Monika Koudová
prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
Mgr. Ondřej Scheinost
MUDr. David Stejskal
MUDr. Antonín Šípek jr., Ph.D.
MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

za Cytogenetickou sekci Česko-slovenské biologické společnosti

RNDr. Jiří HORÁČEK
prof. RNDr. Mgr. Marie JAROŠOVÁ, CSc.
RNDr. Drahuše NOVOTNÁ
prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc.
RNDr. Magdaléna UVÍROVÁ, Ph.D.